ตำแหน่งงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. เขียนแบบโครงสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ
 2. เขียนแบบ Shop Drawing สำหรับใช้ประกอบ Mold
 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิขั้นต่ำ ปวส.โยธา/ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 4. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) และ ทำ OT ได้
 5. ใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Sketch Up ได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ออกแบบงานโครงสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ
 2. วางแผนการปฏิบัติงาน
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 4. ให้คำแนะนำหรือหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน
 5. ประเมินราคาโครงการ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) ได้
 5. เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรม Sketch Up ได้
 6. สามารถคำนวณโครงสร้างหรือคำนวณเหล็กเสริมได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ควบคุมงานให้ได้ตามแผนที่ได้รับจากหัวหน้างาน
 2. นำแผนงานและแบบที่ได้รับมาทำการศึกษารายละเอียด
 3. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนได้
 4. สามารถควบคุมและแจ้งให้ผู้รับเหมา แก้ไขงานได้

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาขั้นต่ำ วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง / โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 4. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) ได้
 5. สามารถอ่านแบบงานสถาปัตย์ได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ช่วยโฟร์แมนควบคุมการทำงานของพนักงานรายวัน
 2. ควบคุมเครื่องจักร เครื่อง CNC
 3. ตรวจวัดแบบผลิตให้ถูกต้องตาม Spec ได้

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาขั้นต่ำ วุฒิ ปวช. สาขาก่อสร้าง / โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถควบคุมพนักงานรายวันได้
 4. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) และทำ OT ได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ทำงานผลิตตามที่หัวหน้ามอบหมาย
 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 – 40 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิ สามารถอ่านออกเขียนได้
 3. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) และทำ OT ได้

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสมัครงาน


  (กรุณาส่งเป็นไฟล์ PDF ไม่เกิน 2MB)